Privacybeleid EBRA Fietsen

https://www.EBRAfietsen.nl

Over ons privacybeleid

EBRA Fietsen geeft veel om uw privacy. Wij zijn uitsluitend bedoeld die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van applicatie op het gebruik van de website en de daaropvolgende ontsloten dienstverlening van EBRA Fietsen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/02/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.Dit privacybeleid wordt bepaald welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe uw gegevens tegen bescherming beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacybeleid, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken gebruiken en voor welke gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
EBRA Fietsen.nl webwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en / of opgeslagen.

Webhosting
Stellar
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Stellar. Stellar verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Stellar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw te. Stellar is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

SendinBlue
Onze website maakt gebruik van SendinBlue, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail wordt via onze website verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue opgeslagen, opgeslagen en ontsloten. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken van e-mails worden geopend en gelezen.Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

EBRA Fietsen.nl webwinkel
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met onze hosting ‘EBRA Fietsen.nl webwinkel’. EBRA Fietsen.nl webwinkel zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail wordt via onze website verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.Uw persoonsgegevens worden door EBRA Fietsen.nl webwinkel beveiligd opgeslagen. EBRA Fietsen.nl webwinkel maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken van e-mails worden geopend en gelezen. EBRA Fietsen.nl webwinkel zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan met derden te delen.

Stellair
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Stellar. Deze partij heeft ingrijpende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Stellar heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaalverwerkers

Pay.nl Voor Het afhandelen
van Een (deel van) Betalingen in Onze webwinkel maken Wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners.Alle hierboven genoemde wetgeving betreft betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van applicatie op de onderdelen van Pay.nl ‘ s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

 

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen.Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

E-boekhouen.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouen.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen. E-boekhouen.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouen.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Marktplaats.nl Wij Verkopen
onze Artikelen via Het platform van Marktplaats.nl.Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In gevallen kan EBRA Fietsen op grond van een wettelijke worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscale of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een voorstel zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u van ons bent. Dit dat wij uw klantprofiel bewaren betekent dat u niet langer van onze diensten wenst te maken. Als u dit bij ons vermeld zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van verplichte verplichtingen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als specifieke beslissingen die betrekking hebben op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om voorkomen te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die altijd betrekking op uw persoon of herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of een herleidbaar zijn, te laten aanpassen.U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of een herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of een herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een advertentie geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van EBRA Fietsen. Als u bezwaar maakt wij onmiddellijk de gegevensverwerking gestaken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat wij afschriften en / of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.Wij verwerken uw gegevens niet op een rechterlijke wijze dat deze recht van applicatie is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google.Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van partijen gebruiken maken van cookies wordt dit derde vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
EBRA Fietsen
Hondsrug 10
3524BP UTRECHT
Nederland
T-0306977850
E-info@ebrafietsen.nl